Thông điệp mới nhất Thứ 3, Ngày 19 tháng 10 năm 2021

Bài thơ cho nhỏ

Tìm vào nét nhớ rêu phong Sân vương đổ lá mùa đông Chạnh lòng ... Chiều nay nhỏ nhớ anh không ? Mùa theo năm tháng chất chồng lối qua ... Nhỏ buồn ...mùa chẳng đơm hoa Kết mưa bong bóng làm quà Gửi anh ... Mùa nhè nhẹ - mùa mong manh Còn anh thương nhỏ - sao đành cách xa . Nhỏ buồn mùa chẳng ra hoa ... Mưa không bong bóng ...tìm quà nơi đâu ? Sân vương đổ lá mùa ngâu Thơ vương đổ nhớ từng câu ... Lại buồn ... Chiều rơi chiếc lá dập dồn Trong anh vỡ vụn hoàng hôn ... Ngập

bình luận

Bài thơ cho nhỏ

Tìm vào nét nhớ rêu phong
Sân vương đổ lá mùa đông
Chạnh lòng ...
Chiều nay nhỏ nhớ anh không ?
Mùa theo năm tháng chất chồng lối qua ...

Nhỏ buồn ...mùa chẳng đơm hoa
Kết mưa bong bóng làm quà
Gửi anh ...
Mùa nhè nhẹ - mùa mong manh
Còn anh thương nhỏ - sao đành cách xa .

Nhỏ buồn mùa chẳng ra hoa ...
Mưa không bong bóng ...tìm quà nơi đâu ?
Sân vương đổ lá mùa ngâu
Thơ vương đổ nhớ từng câu ...
Lại buồn ...

Chiều rơi chiếc lá dập dồn
Trong anh vỡ vụn hoàng hôn ...
Ngập lòng ...
Nhỏ ơi ! còn nhớ anh không ?

datkhach_84

Back to Top