Thông điệp mới nhất Thứ 5, Ngày 28 tháng 10 năm 2021

Một phần của biển

Nếu có thể... hãy cho tôi là một phần của biển Để tôi biết, biển rộng tới nơi đâu Để tôi biết ở nơi đáy biển sâu Là bình yên hay gập gềnh như sóng Biển cứ mang khúc trường ca năm tháng Sóng ngân vang những cung nhịp cuộc đời

bình luận


Nếu có thể...
hãy cho tôi là một phần của biển
Để tôi biết, biển rộng tới nơi đâu
Để tôi biết ở nơi đáy biển sâu
Là bình yên hay gập gềnh như sóng
Biển cứ mang khúc trường ca năm tháng
Sóng ngân vang những cung nhịp cuộc đời

KTC

Back to Top